නිෂ්පාදන

pro_banner
සීමාසහිත මොන්ටරි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පැනි යනු කුස්සියට උපකරණ හෝ නාන කාමර සඳහා විවිධාකාර ගල් කවුන්ටර සහ නිෂ් ity ල මුදුන් සංවර්ධනය කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම, අලෙවිකරණය සහ නිෂ්පාදනය කිරීම සමඟ ඒකාබද්ධ වන අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසායයකි.
නිෂ්පාදනය විස්තරය :
1. අයදුම්පත: නිවාස මුළුතැන්ගෙය, අවන්හල, හෝටලය, සාප්පු සංකීර්ණය, වාණිජ මධ්‍යස්ථානය, ව්‍යාපෘති, ඉංජිනේරු යනාදිය.
2. කර්මාන්තශාලාව: අප සතුව වඩාත්ම දියුණු නිෂ්පාදන පෙළක් සහ වඩාත්ම පළපුරුදු පිරිසැකසුම්කරුවන් සිටී; සීඑන්සී කැටයම් යන්ත්‍රය සමඟ තහඩු මත ඔබේ විශේෂ ප්‍රමාණය හෝ වර්ණ අවශ්‍යතා සහ නිමි නිෂ්පාදන පිළිබඳ විශේෂ සැලසුම් අවශ්‍යතා අපට සපුරාලිය හැකිය.