2020 නන්චැං දේශසීමා ඊ-වාණිජ්‍ය සංගමයේ නිත්‍ය රැස්වීම

රැස්වීමේ තේමාව වූයේ නව සාමාජිකයින් පිළිගැනීමයි. සීමාසහිත නැන්චැං මොන්ටෙරේ කාර්මික සමාගමේ සාමාන්‍යාධිකාරී සහ නැන්චැං දේශසීමා ඊ-වාණිජ්‍ය සංගමයේ සභාපති හුවාං යූ නව සාමාජිකයින් තිදෙනාට සම්මාන ප්‍රදානය කළේය.


තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -30-2020