2019 කැන්ටන් ප්‍රදර්ශනය

චීන ආනයන හා අපනයන ප්‍රදර්ශනය C- කැන්ටන් ප්‍රදර්ශනය යනු විශාලතම ද්විවාර්ෂික චීන වෙළඳ ප්‍රදර්ශන, කැන්ටන් වෙළඳ ප්‍රදර්ශන, ඕනෑම ආකාරයක චීන වෙළඳ ප්‍රදර්ශන සහ ගුවැන්ෂු (පාෂු සංකීර්ණය) හි පැවැත්වේ. චීනයේ සාර්ථක වීමට අවශ්‍ය ව්‍යාපාරික සබඳතා වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා වඩාත් effective ලදායී ක්‍රමය කැන්ටන් ප්‍රදර්ශනයයි. චීනයේ ව්‍යාපාරික සාර්ථකත්වය අපේක්ෂා කරන සියලු දෙනා නැරඹිය යුතු කැන්ටන් වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය දැනටමත් දැකීම පුදුමයක් නොවේ.


තැපැල් කාලය: ඔක් -10-2020