2017 එක්සත් ජනපද අයි.බී.එස්

IBS 2017 සැක්සෝනි හි ෆ්‍රීබර්ග් හිදී පැවැත්වේ. මෙම නගරය ශතවර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ පතල් කර්මාන්තයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් වූ අතර 1765 දී පිහිටුවන ලද පතල් හා තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය වන බර්ගකඩමියේ නිවහන වේ. නවීන විද්‍යා පහසුකම් සහ කර්මාන්තය හුවමාරුව සහ සාකච්ඡාව උත්තේජනය කරන රසවත් දර්ශන රාශියක් ඇති විශේෂ ගමනාන්තයක් බවට ෆ්‍රීබර්ග් පත් කරයි.


තැපැල් කාලය: ඔක් -10-2020