2017 ඩුබායි බිග් ෆයිව් ෆෙයාර්

බිග් 5 යනු එකම වහලක් යට ප්‍රධාන ප්‍රදර්ශන 5 ක් ඒකාබද්ධ කරන සුවිශේෂී සිදුවීමකි. රටවල් 50 ක සමාගම් 2.000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඩුබායි හි වාණිජමය වශයෙන් වඩාත්ම සාර්ථක වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයක් වන අතර එය ඉදිකිරීම් හා කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා වන වෙළඳ පොළකි. බිග් 5 හි නැගෙනහිර සහ බටහිර සියලුම ප්‍රධාන අපනයන රටවලින් ජාතික මණ්ඩප ද ඇතුළත් වේ. වැදගත් දේශීය සංවර්ධකයින්, කොන්ත්‍රාත්කරුවන්, ආනයනකරුවන් සහ බෙදාහරින්නන්. ප්‍රදර්ශනය අසල විවිධ සිදුවීම් ඇත.


තැපැල් කාලය: ඔක් -10-2020